Economie

10. Begrotingsbeleid

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video worden twee vormen van een begrotingsbeleid genoemd: procyclisch en anticyclisch. Er wordt gekeken naar de gevolgen van het uitvoeren van de twee vormen van beleid in een hoog- en laagconjunctuur. Ook worden het inverdieneffect en het uitverdieneffect besproken.

Procyclisch begrotingsbeleid

Beleid dat de conjunctuurbewegingen versterkt (besteden in hoogconjunctuur, bezuinigen in laagconjunctuur)

Anticyclisch begrotingsbeleid

Beleid dat de conjunctuurbewegingen verzwakt (bezuinigen in hoogconjunctuur, besteden inlaagconjunctuur)

Inverdieneffect

De belastingontvangsten stijgen door een verlaging van de belasting of toename van de overheidsbestedingen

Uitverdieneffect

Heeft betrekking op de beslissingen die centrale banken nemen om de prijs en de beschikbaarheid van geld in een economie te beïnvloeden

F1: Conjuncturele verschijnselen