Biologie

3. Energiestroom

Gegeven door:
Magali de Rooy
Beschrijving Begrippen

In deze online kennisclip voor biologie gaat het over de regulatie van ecosystemen, waarbij de nadruk ligt op de energiestromen in ecosystemen. Het gaat over de verschillende manieren van weergeven van de verhoudingen tussen de verschillende organismen binnen een ecosysteem.

Algen

Ook wel wieren genoemd. Het is een verzamelnaam voor een aantal organismen die via fotosynthese lichtenergie gebruiken om koolhydraten te verkrijgen

Anorganische stoffen

Stoffen die zowel in de levenloze natuur als in organismen voorkomen

Biobrandstoffen

Een verzamelnaam voor verschillende soorten brandstoffen die gemaakt worden vanuit biomassa

Biomassa

De totale hoeveelheid energierijk materiaal in een organisme (meestal het drooggewicht)

BPP

Afkorting van bruto primaire productie. Alle energie die in een ecosysteem door productenen wordt vastgelegd in biomassa

Dissimilatie

De afbraak van organische moleculen tot kleinere organische moleculen. Het doel is om energie vrij te maken voor processen in het organisme

Ecosysteem

Begrensd gebied met bepaalde eigenschappen waarbinnen de abiotische en biotische factoren een eenheid vormen

Fossiele brandstoffen

Brandstoffen die lang geleden ontstaan zijn uit resten van planten en minuscule diertjes, zoals aardolie

Netto primaire productie

Dit is alle biomassa waarmee weefsels kunnen worden opgebouwd in autotrofe organismen (per tijdseenheid door producenten gevormde (meetbare) biomassa na aftrek van de door dissimilatie verbruikte organische stof)

Producent

Organisme dat organische stoffen uitsluitend uit anorganische stoffen produceert met behulp van energie uit de levenloze natuur (planten of bacteriën)

Reducenten

Reducenten breken organische stoffen af tot anorganische stoffen (bacteriën en schimmels)

Trofische niveaus

Elke schakel van een voedselpiramide

Voedselconversie

Het omzetten van organische stoffen van het ene naar het andere organisme

Voedselweb

Het geheel van voedselrelaties binnen een leefgemeenschap

P1: Regulatie van ecosystemen

P2: Interactie in ecosystemen

P3: Soortvorming