Biologie

2. Interacties in en tussen ecosystemen

Gegeven door:
Magali de Rooy
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor biologie gaan we het hebben over interacties binnen ecosystemen en tussen ecosystemen. Termen die aan bod komen zijn onder andere: tolerantie, concurrentie, specialisatie, klimaatomstandigheden, samenwerkingen (voedselrelaties) en microklimaten.

Competitie

Proces van concurrentie waarbij individuen elkaar in hun bestaan nadelig beïnvloeden door  een gemeenschappelijke beperkende milieufactor. Competitie kan binnen de soort en tussen soorten optreden.

Successie

Verandering in de soortensamenstelling van een levensgemeenschap in de loop van de tijd zodat deze geleidelijk overgaat in een andere.

Symbiose

Langdurige samenleving van individuen van verschillende soorten. Er bestaan drie typen symbiose: mutualisme, commensalisme en parasitisme.

Microklimaat

Een lokaal klimaat dat erg verschilt van het omringende klimaat.

Versterkt broeikaseffect

De verhoogde concentraties aan broeikasgassen in de atmosfeer versterken het natuurlijke broeikaseffect en leiden bijgevolg tot een verhoging van de gemiddelde aardtemperatuur én dus tot een globale klimaatverandering.

Voedselrelaties

Relaties tussen twee soorten organismen, waarbij de ene soort als voedsel dient voor de ander.

Voedselweb

Het geheel van voedselrelaties binnen een leefgemeenschap.

Accumulatie

Ophoping die vaak wordt gebruikt voor een schadelijke stof in voedselketens

Biomassa

Totale hoeveelheid energierijk materiaal in een organisme (meestal het drooggewicht)

Ammonificatie

Omzetten van een organische stikstofverbinding in onder andere ammoniumionen

Reducenten

Breken organische stoffen af tot anorganische stoffen (bacteriën en schimmels)

Trofische niveau

Elke schakel van een voedselpiramide

Producent

Organisme dat organische stoffen uitsluitend uit anorganische stoffen produceert met behulp van energie uit de levenloze natuur (planten of autotrofe bacteriën)

Predatie

Dieren doden en als voedsel gebruiken

Populatie

Groep individuen in een bepaald gebied van dezelfde soort die zich onderling voortplanten

Koolstofkringloop

Cyclische reeks van processen die koolstofatomen in en buiten organismen doorlopen

C1: Moleculaire interactie

C2: Cellulaire interactie

C3: Interactie in ecosystemen