Biologie

1. Voedselrelaties en symbiose

Gegeven door:
Magali de Rooy
Beschrijving Begrippen

Deze video met uitleg voor biologie gaat over voedselrelaties en symbiose binnen een ecosysteem. Hierbij komen de voedsel en voedselrelaties, manieren van samenleven en schadelijke stoffen aan bod.

Biologisch evenwicht

De grootte van elke populatie in een ecosysteem schommelt om een bepaalde waarde.

Biomassa

Totale hoeveelheid energierijk materiaal in een organisme (meestal het drooggewicht).

Competitie

Proces van concurrentie waarbij individuen elkaar in hun bestaan nadelig beïnvloeden door een gemeenschappelijke beperkende milieufactor. Competitie kan binnen de soort en tussen soorten optreden.

Ecosysteem

Begrensd gebied met bepaalde eigenschappen waarbinnen de abiotische en biotische factoren een eenheid vormen.

Predatie

Dieren doden en als voedsel gebruiken.

Populatie

Groep individuen in een bepaald gebied van dezelfde soort die zich onderling voortplanten.

Populatiedichtheid

Het gemiddeld aantal individuen per oppervlakte-eenheid.

Symbiose

Langdurige samenleving van individuen van verschillende soorten. Er bestaan drie typen symbiose: mutualisme, commensalisme en parasitisme.

Voedselconversie

Het omzetten van organische stoffen van het ene naar het andere organisme.

Voedselweb

Geheel van voedselrelaties binnen een levensgemeenschap.

C1: Moleculaire interactie

C2: Cellulaire interactie

C3: Interactie in ecosystemen