Engels

3. Tekstverklaren, signaalwoorden

Gegeven door:
Chantal Horselenberg
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor Engels gaan we het hebben over signaalwoorden tijdens het tekstverklaren. Signaalwoorden spelen een grote rol bij het tekstverklaren. Leer in dit filmpje waarom je ze moet kunnen herkennen en wat voor verbanden signaalwoorden kunnen aangeven.

Signaalwoorden voor een uitbreiding/opsomming

Actually (sterker nog), also (ook), and (en), as well as (evenals), besides (bovendien), both… and …(zowel… als…), even (zelfs), first (eerste), second (tweede), third (derde), furthermore (bovendien), in addition (bovendien), indeed (sterker nog), in fact (sterker nog), moreover (bovendien), neither… nor …(noch…noch…), not only… but also (niet alleen… maar ook), one … another (één… een andere/tweede), or (of), too (ook), what is more (bovendien)

Signaalwoorden voor een reden/oorzaak

After all (tenslotte/immers), as (daar/omdat), as a result of (als gevolg van), because (omdat), for (want), since (aangezien)

Signaalwoorden voor een tegenstelling

Actually (feitelijk/eigenlijk), admittedly (toegegeven), although (ofschoon/hoewel), though (ofschoon/hoewel), besides (behalve), but (maar), by contrast (daarentegen/als contrast), certainly (weliswaar), conversely (daarentegen), despite (ondanks), either … or …(ofwel… of…), even so (toch/desondanks), however (echter), in fact (feitelijk/eigenlijk), in spite of (ondanks), instead (in plaats daarvan), nevertheless (toch/desalniettemin), of course (natuurlijk), paradoxically (in tegenstrijd daarmee), rather (eerder dan/liever), still (toch), than again (aan de andere kant), whereas (terwijl), yet (toch)

Signaalwoorden voor een voorwaarde

If (als/indien), provided (mits/op voorwaarde dat), unless (tenzij)

Signaalwoorden voor een tijdsaanduiding en volgorde

Before (voor), earlier (eerder/vroeger), eventually (uiteindelijk), initially (aanvankelijk), in the past (in het verleden), later (later), now (nu), once (zodra/eenmaal), present (nu/tegenwoordig), until (totdat), meanwhile (ondertussen), while (ondertussen)

Signaalwoorden voor een conclusie/gevolg

After all (tenslotte), as a result (daarom), consequently (met als gevolg), hence (daarom/zodoende), in short (kortom), so (dus/daarom), that’s why (daarom), therefore (daarom), thus (zo/samenvattend)

Signaalwoorden voor een vergelijking

As if (alsof), equally (evenzeer/evenzo), likewise (op dezelfde manier), similarly (op dezelfde manier)

Signaalwoorden voor voorbeelden

For example (bijvoorbeeld), for instance (bijvoorbeeld), such as (zoals)

A1. Tekstverklaren