Scheikunde

2. Verschillende reacties (reactievergelijkingen)

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we kijken naar allerlei verschillende reacties, zoals een verbranding, condensatiereactie, hydrolysereactie, additiereactie en substitutiereactie. Ook bespreken we hoe je een reactievergelijking kloppend kan maken.

Verdampen

Van vloeibare vorm naar gasvorm

Condenseren

Van gasvorm naar vloeibare vorm

Smelten

Van vaste vorm naar vloeibare vorm

Stollen

Van vloeibare vorm naar vaste vorm

Volledige verbranding

Een reactie met zuurstof, waarbij de brandstof helemaal aan de zuurstof bindt en dus volledig verbrandt

Onvolledige verbranding

Een reactie met zuurstof (verbranding), waarbij er te weinig zuurstof aanwezig is om volledig te verbranden (hierbij kan koolstofmonoxide en roet ontstaan)

Condensatiereacties

Een chemische reactie, waarbij relatief eenvoudige organische moleculen met elkaar reageren tot grotere moleculen

Hydrolysereacties

Een chemische reactie, waarbij grotere organische moleculen splitsen in relatief eenvoudige moleculen onder opname van water

Alcoholgroep

Hydroxylgroep (-OH)

Zuurgroep

Carboxylgroep (-COOH)

Structuurformules

Een chemische formule in de vorm van een grafische, tweedimensionale weergave van de structuur en enkele andere belangrijke kenmerken van een molecuul.

Ester

Ontstaan door een binding die wordt gevormd tussen de alcoholgroep van een molecuul en een zuurgroep van een ander molecuul, waarbij water vrijkomt

Amide

Ontstaan door een binding die wordt gevormd tussen de aminogroep van een molecuul en een zuurgroep van een ander molecuul, waarbij water vrijkomt

Peptide

Ontstaan door een binding die wordt gevormd tussen de aminogroep van een aminozuur en een zuurgroep van een ander aminozuur, waarbij water vrijkomt

Additiereacties

Een reactie waarbij atomen of atoomgroepen worden toegevoegd aan een molecuul doordat een dubbele binding openspringt

Substitutiereactie

Een reactie waarbij een atoom of atoomgroep een ander atoom of atoomgroep vervangt in een molecuul

B1. Chemische processen

B2. Chemisch rekenen

B3. Behoudswetten en kringlopen

B4. Reactiekinetiek

B5. Chemisch evenwicht

B6. Energieberekeningen