Scheikunde

Examenopgave 2012 (1), opgave 1

Gegeven door:
Edgar Holle
Beschrijving Begrippen
In deze video behandelen we de eerste opgave van het scheikunde vwo-examen van 2012, tijdvak 1. Dit zijn de vragen 1 tot en met 6. De video eindigt met een korte samenvatting.
Atoom

Een eenheid die de de kleinste bouwsteen van de moleculen vormt

Base

Een verbinding die in contact met een andere verbinding een waterstofion (H+) kan binden

Elektroden

Staven van metaal of koolstof die stroom geleiden

Elektrolyse

Een chemische reactie waarbij, onder invloed van een elektrische stroom, samengestelde stoffen worden ontleed tot enkelvoudige stoffen

Fermentatie

De afbraak van een organische stof zonder tussenkomst van zuurstof. Wordt ook gisting genoemd

Halfreactie

Een halfreactie is deel van een redoxreactie en heeft betrekking op de oxidatie of reductie van een stof

Lading

De energie van een bepaalde hoeveelheid stof

Moleculen

De kleinste deeltjes van een (ontleedbare stof). Een groep aan elkaar gebonden atomen met een voor de stof constante samenstelling

Reactievergelijking

Beschrijft een reactie op atomaire schaal

Relatieve atoommassa

Geeft aan hoeveel keer de absolute atoommassa van een bepaalde atoomsoort groter is dan de internationale atoommassa-eenheid

G1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 SK

G2. Examenopgaven 2014 (1) SK