Scheikunde

Examenopgave 2012 (1), opgave 2

Gegeven door:
Edgar Holle
Beschrijving Begrippen
In deze video behandelen we de tweede opgave van het scheikunde vwo-examen van 2012, tijdvak 1. Dit zijn de vragen 7 tot en met 12. De video eindigt met een korte samenvatting.
Buffer

Een oplossing met een redelijk constante pH-waarde

Chemisch evenwicht

Chemische reacties houden elkaar in evenwicht doordat het deelnemende stoffen in het zelfde tempo verdwijnen en gevormd worden

Concentratie

De hoeveelheid van een bepaalde stof in een andere stof

Dynamisch evenwicht

De reactiesnelheid van de heengaande reactie is gelijk aan de reactiesnelheid van de teruggaande reactie (concentraties blijven gelijk)

Endotherm

Een chemische reactie waarbij voortdurend energietoevoer nodig is. Het gaat gepaard met de absorptie van warmte

Evenwichtsconstante

Geeft aan in welke richting de chemische reactie verloopt

Exotherm

Een chemische reactie waarbij warmte vrijkomt

Ion

Een geladen atoom, positief (te weinig elektronen) of negatief (teveel elektronen)

Moleculen

De kleinste deeltjes van een (ontleedbare stof). Een groep aan elkaar gebonden atomen met een voor de stof constante samenstelling

pH

De zuurgraad van een oplossing

G1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 SK

G2. Examenopgaven 2014 (1) SK